اهداف کلی تلویزیون سا

تلویزیون دیجیتالی «سا»، با رویکرد آموزشی و پرورشی، یکی از نهادهای زیرمجموعه‌ی مدیریت عمومی هنر و رسانه‌ها در موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت (MCCBO) بوده و در روشنایی احکام مندرج در اساس‌نامه، آیین‌نامه‌ی منابع بشری و طرزالعمل‌های کاری موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی و قوانین نافذه‌ی کشور فعالیت می‌کند و تلاش دارد تا از طریق ارایه‌ی برنامه‌های آموزشی و پرورشی سالم سهم مثبت و ارزنده‌ی خویش را در تقویت و غنامندی بنیه‌های فرهنگی کشور ایفا کند.


اهداف کلی نشرات و برنامه‌های تلویزیونی دیجیتالی سا عبارتند از:


1.      رشد و غنامندی ارزش‌های دموکراسی، جامعه‌ی مدنی و حقوق شهروندی؛


2.      رشد فرهنگ ملی، معتقدات دینی و تقویت نورم‌های زندگی مدنی؛


3.      تقویت تلاش‌هایی که به صلح، امنیت و زیست باهمی میان شهروندان کشور کمک کنند؛


4.      ترویج تفکر و رفتارهای مبتنی بر تسامح، عدم خشونت، و عدم هرگونه تبعیض میان شهروندان کشور؛


5.      تقویت رابطه‌ی ساختارمند میان جامعه و مقامات حکومتی در سطح محلی و ملی و تأمین حاکمیت و گسترش قانون در کشور؛


6.      تشویق خانواده‌ها و جوانان در راستای علم و معارف؛


7.      فراهم کردن زمینه‌ی استفاده از اصول آموزش و پرورش در سطح عموم جامعه؛


8.      گسترش و تعمیق آگاهی عامه در عرصه‌ی مشارکت فعال شهروندی و تقویت نقش جوانان در زندگی مدنی.

برنامه
سریال
فیلم
فرکانس
درباره سا
ارتباط با ما
Copyright © 2021. All Rights Reserved. SA TV